Aftale for benyttelse af Place2Book ApS booking- og betalingssystem samt hertil knyttede serviceydelser.

Version 10.05.2018

1. Betingelser for anvendelse af systemet

1.1 Nærværende betingelser finder anvendelse for Arrangørs brug af Place2Book ApS cvr-nr. 28888880 gratis betalings- og bookingsystem (herefter P2B) og er i deres fulde omfang accepteret af Arrangøren når denne positivt har accepteret betingelserne ved at login, godkende betingelserne og oprette en Arrangør Profil i Place2Book.

En arrangør er en juridisk enhed (herefter Arrangør) med et cvr-nr. eller en person med et personnummer og identificeret via sin tilknyttede konto i en bank.

Arrangør får gennem aftalen mulighed for at modtage online betalinger via egen hjemmeside og email link.

Hvilke betalinger Arrangør ønsker at modtage på sin hjemmeside, samt hvilke af P2Bs tilkøbsydelser Arrangør ønsker, vælges af Arrangør i forbindelse med dennes oprettelse på P2Bs hjemmeside. De valgte produkter fremgår af bestillingssiden og af den ordrebekræftelse som P2B elektronisk fremsender til Arrangør. Af ordrebekræftelsen fremgår det hvilke priser Arrangør på bestillingstidspunktet skal betale for de enkelte ydelser.

Aftalen træder i kraft, når Arrangør ved oprettelsen, afkrydser at acceptere denne aftale i sin helhed og herefter aktiverer arrangementet elektronisk gennem P2Bs arrangørside.

Aftalen er gældende så længe Arrangør har arrangementet kørende med kunde henvisning til P2Bs betalingssystem. Når Arrangør har afsluttet salget eller slettet/lukket arrangementet og kundernes mulighed for, at blive henvist til P2Bs betalingssystem eller andre tilbudte ydelser stopper bortfalder aftalen.

1.2 System anvendelse

Arrangør er forpligtet til at modtage og returnere en bekræftelses betaling fra P2B til den af Arrangør anviste bankkonto, som bevis og sikkerhed for at bankkonto og Arrangør er én og samme, såfremt P2B ønsker at gøre brug af denne mulighed.

P2B kan vælge ikke at idriftsætte Arrangørs brugerkonto før Arrangør har bekræftet denne transaktion.

Dette skal kun gøres én gang så længe Arrangør og bankkonto ikke skiftes. Skulle Arrangør have ønske om at benytte flere bankkonti simultant, skal den nye bankkonto bekræftes igen.

I tilfælde af behovet for yderligere information omkring tilhørsforhold mellem en arrangør og en bankkonto, skal Arrangør dække omkostninger herfor. Opstår der tvivl om et tilhørsforhold kan P2B lukke for arrangørens profil hos P2B indtil der foreligger tilstrækkelige beviser for ejerskab.

Udefra kommende krav fra myndigheder og dertilhørende omkostninger for at verificeres et kundeforhold samt dertil knyttede pengetransaktioner og konti vil altid skulle afholdes af arrangøren.

Konstaterer P2B misbrug af deres systemer enkeltvis eller samlet, forbeholder P2B sig retten til omgående og uden varsel at lukke for Arrangør. Eventuelle indeståender vil blive tilbagebetalt til billetkøber, samt omkostninger til dækning af et misbrug vil blive fremsat mod Arrangøren tillige med evt. anmeldelse til rette myndighed.

Arrangør har også gjort sig bekendt med reglerne for salg af ydelser/produkter via e-handel og skal respektere lovgivning for handel via Internettet i landet hvori arrangementer foregår.

1.3 Serviceydelser

Såfremt Arrangør ønsker at benytte P2Bs serviceydelser, skal Arrangør afkrydse disse i henhold til P2Bs hjemmeside. Priserne på serviceydelser fremgår af P2Bs hjemmeside. Arrangør skal være opmærksom på, at serviceydelser er a conto til forfald når en billetkøber har aktiveret et elektronisk køb og inden denne har gennemført betalingen.

Arrangør kan vælge at videresælge flere af P2Bs tilkøbsydelser til Billetkøber til en af Arrangør fastsat pris. Indtægter fra salg af P2B tilkøbsydelser vil blive udbetalt efter et arrangements afholdelse dog tidligst efter 4 bankdage (se regler under de enkelte tilbudte ydelser på www.place2book.com).

Gebyret vil herefter fremgå af kvittering til billetkøber i overensstemmelse med Arrangørs valg af service. Gebyret vil blive elektronisk reserveret (a conto) inden den endelige transaktion.

Billetkøbers fulde køb, inklusive tilvalg af serviceydelser, vil fremgå af fremsendt kvittering til Arrangør.

P2B returnerer ikke disse betalinger for serviceydelser i tilfælde af Arrangørs aflysning eller af Arrangørs konkurs.

1.4 Forbrugerbeskyttelse

Arrangør er forpligtiget til at benytte P2Bs udarbejdede minimums retningslinjer for forbrugerkøb via P2B til et arrangement oprettet af Arrangør. Arrangør er velkommen til at benytte egne betingelser for et forbrugerkøb via Arrangørens hjemmeside, men må ikke stille forbrugeren ringere end P2Bs minimumsbetingelser, som kan findes på www.place2book.com eller se appendiks A.

2. Ydelsen

2.1 Booking samt betalinger via Arrangørs hjemmeside.

Gennem accept af P2Bs betingelser opnår Arrangør mulighed for ved hjælp af P2Bs booking- og betalingssystem, at lade sine egne kunder betale online via sin hjemmeside.

P2B stiller en betalingsløsning til rådighed for Arrangør, samt et gratis booking system indeholdende de valgte tilkøbsydelser, som Arrangør har valgt i forbindelse med dennes oprettelse og som fremgår af administrationsmodulet samt den tilsendte elektroniske kvittering. På P2B hjemmeside www.place2book.com kan Arrangør til enhver tid se, hvilke betalingsmidler P2B understøtter, samt hvilke tilkøbsydelser P2B udbyder.

Betaling til Arrangør, af de af Arrangørs kunder betalte beløb, sker på baggrund af den udbetalingsmodel, som Arrangør har afkrydset ved oprettelsen af et arrangement samt i hht. Tellers regler for misbrug af betalingskort (se 3.mands misbrug / Teller i appendiks). Det er altid arrangørens ansvar at et køb via P2B ikke er gjort i ond tro.

Når Arrangørs arrangement/salg er afsluttet, vil indtægten ifald der har været et overskud efter Arrangørs tilkøb af serviceydelser, automatisk blive overført til Arrangørs bankkonto i henhold til Arrangørs instruktioner fra oprettelsen. Hvis intet er angivet vil P2B altid benytte den P2B model som er angivet som gratis for overførelsen. Den af P2B fremsendte kreditnota vil beskrive den økonomiske side af de valg, som Arrangør har truffet og udbetalinger er i overensstemmelse hermed.

2.2 Udbetaling til Arrangør

Hver søndag opgøres ugens arrangementer og udbetales 4 bankdage herefter. Undtagelse er de uger hvor der er banklukkedage 3x pr år - jul/nytår=uge 1, Påsken, Kristi Himmelfart, ugerne kan variere fra år til år.

Alle udbetalingsdatoer er angivet inde på dit arrangement og ses tydeligt sammen med det til enhver tid omsatte beløb og antal solgte billetter.

2.3 Arrangement test

Efter accept via P2Bs hjemmeside kan Arrangør til enhver tid foretage en test af oprettede arrangementer ved at følge proceduren beskrevet på hjemmesiden efter aktivering af arrangement.

2.4 Data og statistik

Arrangør har efter valideret oprettelse adgang til administrationsmodulet. Arrangør opnår adgang til administrationsmodulet ved at logge ind med sit brugernavn og kodeord på P2Bs hjemmeside www.place2book.com.

Arrangøren får via sit login adgang til en Arrangør-, Billetagent- og scanner profil. Under Arrangør profilen kan Arrangøren hente alle sine data og statistikker ifm sine salg. Alle data skal håndteres jf. lov om databehandling samt de i tillægget, benævnt “Databehandleraftale”, Appendiks B, til denne aftale og af Arrangøren accepterede betingelser.

Har Arrangøren flere Arrangør profiler vil der komme en boks ekstra som summer salgsdata op for valgte arrangør profiler.

3. Sikkerhed

3.1 Kryptering

Enhver overførsel i betalingssystemet af data sker i 2048 bit krypteret til SSL form.

Alle servere er lokaliseret i AWS-cloud i EU-west-1- fordelt på forskellige Availability Zones.

Database-serveren er krypteret og isoleret fra øvrige “lag”; Client ⇐> App-Server ⇐>   Database, Dvs der er ikke forbindelse eller ‘åbent’ til databasen fra Client direkte.

Alle kortdata registreres ikke hos P2B, men udelukkende hos en PCI-godkendt formidler.

P2B anvender 2048 bit krypteret SSL-certifikat i kommunikationen mellem Arrangøren og P2B.

PCI certificering

AWS has been PCI DSS Certified since 2010. As of July 11, 2016, an external Qualified Security Assessor Company (QSAC), Coalfire Systems Inc. has validated that Amazon Web Services (AWS) successfully completed PCI Data Security Standards 3.2 Level 1 Service Provider assessment and were found to be compliant for all the services outlined below.

Service provider levels are defined as:

Level 1: Any service provider that stores, processes and/or transmits over 300,000 transactions annually

Level 2: Any service provider that stores, processes and/or transmits less than 300,000 transactions annually

The AWS environment is a virtualized, multi-tenant environment. AWS has effectively implemented security management processes, PCI DSS requirements and other compensating controls that effectively and securely segregate each customer into its own protected environment. This secure architecture has been validated by an independent QSA and was found to be in compliance with all requirements of PCI DSS version 3.2 published in April 2016.

PCI Security Standards Council has published PCI DSS Cloud Computing Guidelines 2.0 as a guidance for customers, service providers, and assessors of cloud computing services. It also describes service models and how compliance roles and responsibilities are shared between providers and customers.

Additionally Third-Party Security Assurance 2016 provides supplemental information organizations in selecting, using, and managing third-party service providers with whom cardholder data is shared.

AWS is listed on both the Visa Global Registry of Service Providers and the MasterCard Compliant Service Provider List. The Service Provider listings further demonstrate that AWS successfully validated PCI DSS compliance and has met all applicable Visa and MasterCard program requirements.

Revision link

For yderligere se link for alle tilladelser og muligheder for revision/audit - (alle forbundne udgifter til revision/audit udover indholdet fra nedenstående link betales af rekvirent);

https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/

3.2 Backup

P2B driftes via AWS (Amazon Web Services). Infrastrukturen bygger på Amazons M4-server klasse, og er struktureret som en eller flere applikationsservere, der bærer selve systemet, og som forbindes med en database, i et lukket Virtual Private Network (Amazon VPC), og synkroniseres til en 2. database server, der bliver brugt udelukkende som backup-server, og som hver 24. time skriver en backup til en S3-mappe, også hos Amazon. Databasehostet er i overensstemmelserne med betingelserne for Visa/MasterCards PCI-certificering. PCI-kravene kan ses på Visas hjemmeside, www.visa.com.

Såfremt Arrangøren mister data på grund af P2B’s forhold, er P2B behjælpelig med at reetablere disse data på baggrund af den seneste fungerende backup. Arrangøren kan ikke rejse krav mod P2B i anledning af tab af data uanset årsagen hertil.

Såfremt Arrangøren mister data på baggrund af forhold, som P2B ikke er ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til Arrangørens egne forhold, er P2B behjælpelig med at reetablere Arrangørens data fra den seneste fungerende backup i det omfang, dette er muligt. Assistancen med reetablering vil blive faktureret af P2B til de til enhver tid gældende timepriser herfor.

3.3 Oppetider

P2B søger til enhver tid at have en så høj oppetid som mulig. Imidlertid kan en bestemt oppetid, bl.a. på grund af Internettets natur, ikke garanteres. P2Bs oppetid, målt over en måned, er sædvanligvis omkring 99,9 %.

For løbende at sikre en høj oppetid, vedligeholder og opdaterer P2B og P2Bs partnere løbende den anvendte hard- og software. Sådan vedligehold, der kan medføre nedetid i kortere perioder, søges i videst muligt omfang gennemført i perioden fra kl. 03.00 til kl. 06.00. P2B søger at advisere Arrangør om vedligeholdelse pr. email i god tid, inden vedligeholdelsen gennemføres.

3.4 Brugernavn og Kodeord

I forbindelse med oprettelse af et arrangement opretter Arrangør sig selv med et brugernavn og kodeord som kun kendes af Arrangør(P2B kan til enhver tid ændre login til også at omfatte identifikationsspørgsmål samt en selvvalgt pinkode)*. Brugernavn og kodeord skal anvendes, når der ønskes adgang til administration af Arrangørs arrangement(er), statistik, historik, økonomi, deltagerlister samt andre relevante systemoplysninger.

Arrangør skal til enhver tid holde sit brugernavn og kodeord (og evt. identifikationsspørgsmål samt pinkode)* hemmeligt. Såfremt Arrangør mistænker, at tredjemand har fået kendskab til Arrangørs kodeord, skal Arrangør straks informere P2B om dette.

Bortkommende kodeord kan genskabes på www.place2book.com under login og glemt kodeord.

*(Såfremt sikkerhedsspørgsmålet og pinkoden indføres vil disse blive udelukkende gemmes i en krypteret form hos P2B, og kan således ikke genskabes af P2B hvis Arrangør mister disse oplysninger. Oplysningerne skal anvendes hvis man både mister mail/brugernavn og sit password og er udelukkende et tilbud om mere sikkerhed for anvendelse af ens arrangør profil).

P2B kan stille krav til længden og kompleksiteten af Arrangørs kodeord og kan til enhver tid kræve, at Arrangør ændrer sit kodeord.

3.5 Ekstern sikkerhedskontrol

P2Bs IT-systemer er certificerede og sikkerhedsgodkendt af NETS og VISA/Mastercard.

P2B scanner løbende deres servere og netværk med henblik på at højne sikkerheden, herunder at hindre uberettiget indtrængen.

3.6 Misbrug m.v.

P2B søger at hindre ethvert misbrug af sine ydelser, men kan ikke garantere, at misbrug eller indtrængen i P2Bs IT-systemer ikke kan forekomme.

Såfremt Arrangør mistænker, at der sker misbrug af kortdata, P2Bs ydelser eller at der er sket eller vil ske forsøg på indtrængning i P2Bs IT-systemer, skal dette omgående meddeles P2B. Tilsvarende skal Arrangør straks meddele P2B, såfremt Arrangør har været udsat for misbrug af kortdata eller forsøg på eller faktisk indtrængen i de IT-systemer, som Arrangør anvender.

Såfremt P2B skønner, at Arrangør misbruger betalingssystemet, overtræder sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af P2B eller at der sker misbrug fra et domæne tilhørende Arrangør, er P2B uden varsel berettiget til at hindre Arrangørs brug af booking- og betalingssystemet eller hindre adgang til P2B systemet fra det pågældende domæne.

P2B fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Arrangør ikke har overholdt sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af P2B. Henvisning til de relevante sikkerhedsforskrifter og retningslinjer findes på P2Bs hjemmeside.

Det er alene Sælgerens (arrangørens) ansvar at sende orienterende e-mails/SMS vedrørende et arrangement som billetkøber har tilmeldt/købt billetter til og kan ikke betegnes som "SPAM" fra Place2Book ApS. Ved misbrug og heraf klager over et forhold hvor en Sælger(arrangør) ikke alene sender orienterende e-mails/SMS Place2Book ApS vælge at opsige samarbejdet og lukke Sælgers (arrangørs) profil og konto så misbruget ikke kan fortsætte.

4. Regulativer/Lovlighed

P2B overholder de til enhver tid gældende lovregler for sin virksomhed og sine ydelser. Endvidere overholder P2B krav fra Statens Datatilsyn, Danmarks Finanstilsyn samt PBS, VISA/Mastercard.

Arrangør er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, betingelser stillet af P2B og krav om god praksis for e-handel.

P2B påtager sig intet ansvar for lovligheden af Arrangørs brug af P2B systemet eller indholdet af de af Arrangør i forbindelse med oprettelsen indsendte data. Det er alene Arrangørs ansvar at overholde lovgivningen over for egne kunder og tredjemand.

Arrangør friholder P2B for ethvert krav, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod P2B i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller Arrangørs overtrædelse af gældende lovgivning eller betingelser stillet af P2B.

P2B er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til at hindre Arrangørs brug af P2Bs systemer.

Arrangør erklærer og garanterer at alle oplysninger Arrangør giver, vil være sande, komplette og korrekte, og at Arrangør vil opdatere alle oplysninger i tilfælde af ændringer.

Ved fejl i oplyste bank informationer hæfter Arrangør selv for de omkostninger dette måtte medføre samt selv forestå korrektionen. P2B kan ikke drages til ansvar for tab eller lignende for sådanne fejl.

Hvis Arrangør ikke har oplyst korrekte informationer om sit arrangement, adresse, cvr-nr., bankkonto, telefonnummer, email eller lignende kan P2B lukke for Arrangør omgående. Omkostninger ved et sådan tiltag vil blive faktureret Arrangør. Ligeledes alle former for omkostninger forbundet med at verificere bank informationer som ikke er korrekte, og indtil korrekt information er tilgængelig vil Arrangør være uden adgang til P2B.

P2B fejludbetaling vil blive returneret med aftalt valør dato. P2B kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, ej heller tredjeparts tab, hverken direkte eller indirekte.

5. Priser og betaling

5.1 Pris

De, til enhver tid gældende priser for P2Bs serviceydelser, fremgår af P2Bs hjemmeside www.place2book.com. Endvidere fremgår priserne på de valgte serviceydelser af den til Arrangør elektronisk fremsendte kvittering. Alle priser er anført ekskl. moms.

Prisændringer vil blive varslet iht. § 12.

Priser på serviceydelser som er afhængige af markedsrenten vil kunne ændres i henhold til almindelig markedstilpasning. Dette vil bl.a. gælde for alle kortgebyrer og transaktionsomkostninger i forhold til banker.

P2B påtager sig ikke noget ansvar overfor Arrangørs eventuelle gebyrer for at modtage penge udbetalt fra et arrangement afholdt gennem P2B. Dette er udelukkende et anliggende mellem Arrangør og dennes bank.

5.2 Kreditering

Arrangør vil efter hvert endt arrangement modtage en opgørelse med specifikation som endelig afregning.

Kreditnotaen fremsendes til Arrangør pr. email til den af Arrangør oplyste emailadresse. Udsendte kreditnotaer kan endvidere findes af Arrangør ved hjælp af Arrangørs administrations adgang til P2B.

5.3 Betalingsbetingelser

Aconto kontant. Alle beløb er til omgående afregning og vil blive fratrukket den endelige opgørelse som sendes sammen med den sidste kreditnota i henhold til valgt udbetalingsmodel.

P2B vil altid modtage sin betaling og evt. manglende betaling til en underleverandør er et for P2B uvedkommende anliggende og må klares mellem Arrangør og dennes underleverandør. P2B kan på ingen måde drages til ansvar for manglende betalinger til en underleverandør.

Betalingsbetingelserne for tilkøbsydelserne kan variere og betingelserne vil til enhver tid være at finde under de enkelte ydelser, P2Bs prisliste og være de gældende betingelser for disse ydelser.

6. Support og kommunikation

6.1 Kontakt til P2B

Såfremt Arrangør har spørgsmål til driften af P2Bs booking- og betalingssystem, kan Arrangør på P2Bs hjemmeside finde svar på langt de fleste spørgsmål.

Hvis Arrangør ikke finder svar på hjemmesiden, kan Arrangør kontakte P2B pr. email på adressen info@place2book.com eller telefonisk på hverdage mellem kl. 09.00 og 16.00 på telefonnummer +45 70 23 25 50.

P2B er berettiget til at fakturere Arrangør for support med P2Bs til enhver tid gældende timepris for support.

Spørgsmål til P2Bs bogholderi bedes sendt pr. email til info@place2book.com.

6.2 Kontakt til Arrangør

Arrangør er til enhver tid forpligtet til at give P2B oplysninger, såfremt Arrangørs adresse eller øvrige kontaktoplysninger ændres.

Arrangør skal sørge for, at P2B altid er i besiddelse af mindst én emailadresse hos Arrangør, som Arrangør ofte kontrollerer for ny post. Arrangør er forpligtet til at åbne for emails fra P2B i Arrangørs eventuelle spamfilter (*.place2book.com). emailadressen vil af P2B bl.a. blive anvendt til fremsendelse af fakturaer, kreditnota samt oplysninger om drift, vedligehold og lignende.

Arrangør har, vedrørende de forskellige emner som P2B retter henvendelse til Arrangør omkring, mulighed for at angive forskellige kontaktpersoner og emailadresser ved at logge ind på P2Bs hjemmeside.

Arrangør accepterer, at P2B har lagt en Nyhedsboks ind på arrangørens dashboard vedrørende ændringer og nyheder omkring P2B. Arrangøren er forpligtet at læse disse nyheder og er indforstået med indholdet ved læsning eller afkrydsning/lukning af boksen som herefter kan findes i top baren under "Nyheder" på Dashboard lige efter login.

7. Rettigheder

P2B har alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til den kode samt det øvrige materiale, der stilles til rådighed for Arrangør i forbindelse med nærværende aftale.

Arrangør opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den til rådighed stillede brugerprofil og øvrigt materiale og er ikke berettiget til at kopiere profilen eller øvrigt materiale i videre omfang end nødvendigt af hensyn til den brug, som nærværende aftale hjemler.

Arrangørs brugsret til den til rådighed stillede profil samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til P2B.

Arrangørs krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

P2B har ret til at tilbyde Arrangørs kunder muligheden for at få yderligere oplysninger fra P2B så som at tilmelde sig nyhedsbreve, systemopdateringer eller "likes" på et arrangement/Arrangør. Disse data tilhøre P2B og kan ikke overdrages til Arrangør.

8. Ansvar

Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

P2Bs erstatningsansvar over for Arrangør kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder evt. erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af Arrangør til P2B betalte vederlag for det arrangement en skade måtte omhandle, og P2B kan ikke drages til ansvar for Arrangørs indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til; tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af data samt øvrige følgeskader. Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

9. Aftalens ophør

9.1 Varighed og opsigelse

Aftalen er indgået for den periode som Arrangørs arrangement løber og til den sidste udbetaling er sket fra P2B.

Efter endt periode er aftalen ophørt og Arrangør kan på ny oprette et arrangement og dermed acceptere betingelserne for brug af P2B igen.

9.2 Ophævelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 14 dage efter den ikke-misligholdende part har sendt skriftligt påkrav om dette til den misligholdende part, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen for fremtiden.

Som væsentlig misligholdelse anses en Arrangørs omgåelse af P2Bs betingelser samt manglende betalinger af P2Bs eventuelle udestående hos arrangøren og vil medføre øjeblikkelig eksklusion fra P2B.

Forsinket bankoverførsel fra P2B til Arrangør betragtes ikke som misligholdelse - kompensation kan i grelle tilfælde gives. Skyldes forsinkelsen en tredjepart; TELLER, NETS, EPAY, BANK, ETC., gives ingen kompensation.

10. Fortrolighed og persondata

I det omfang der i forbindelse med nærværende aftale behandles persondata på vegne af Arrangør, handler P2B og P2Bs eventuelle underleverandører alene efter instruks fra Arrangør. Se tillæg til denne aftale “Databehandleraftale”, Appendiks B.. P2B træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Alle data er placeret på isolerede fysisk sikrede datacentre efter EUs regulativ om datasikkerhed jvf. direktiv 95/46/EC.

P2B skal på Arrangørs anmodning give Arrangør tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at sådanne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Arrangør afholder enhver omkostning i denne forbindelse.

11. Overdragelse

Arrangør er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden P2Bs skriftlige samtykke.

P2B er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand.

12. Ændringer

P2B er til enhver tid berettiget til at ændre specifikationer for booking- og betalingssystemet, ligesom P2B til hver en tid, uden varsel kan ændre sikkerhedsregler og retningslinjer, såfremt dette efter P2Bs vurdering er nødvendigt eller hensigtsmæssigt af sikkerhedshensyn.

Sådanne ændringer vil blive adviseret på Arrangørs Dashboard ved login, der orienterer om ændringen eller henviser til yderligere information via link. P2B vil så vidt muligt, søge at give en frist, inden ændringen træder i kraft.

Nærværende betingelser kan i øvrigt til enhver tid ændres af P2B som beskrevet i §12 stk. 2.

13. Tvister

Enhver tvist mellem P2B og Arrangør, der vedrører eller udspringer af nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Hillerød alternativt Østre Landsret.

Med venlig hilsen

Place2Book ApS

Herlev Hovedgade 15B

DK-2730 Herlev

info@place2book.com
Appendiks A

Arrangøren gøres opmærksom på, at det pålægger billetkøber inden køb, at:

Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt.

Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.

Fortrydelsesret

Købt(e) billet(ter) refunderes ikke.

Billet(ter) refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Erstatning af bortkommet billet(ter)

Billet(ter) erstattes ikke ved bortkomst, men er de blevet væk kan du kontakte Arrangør og få dem fremsendt igen. Gebyr kan forekomme.

Ændring af dato for arrangement

Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato indenfor 72 timer. Efter 72 timer kan billetkøber ophæve købet og Arrangør skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement”.

Ved aflysning af arrangement

Hvis et arrangement aflyses vil Arrangør godtgøre billet(terne)s pris. Gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke.

Billetten refunderes kun af Arrangør.

Billetkøberen kan kun gøre krav gældende mod et eventuelt bo vedrørende en Arrangørs betalingsstandsning eller konkurs.

Reklamationer

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, samt købet af billet(ter) skal rettes direkte til Arrangør (kontaktoplysninger er angivet herefter)

Forbehold for fejl og mangler

Arrangør tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

Forholdet mellem billetkøber og Place2Book ApS

Place2Book stiller gratis billetbookingssystemet til rådighed for alle arrangører. Place2Book hverken formidler eller sælger billetter for sig selv eller tredje part og kan derfor ikke drages til ansvar for Arrangørs arrangementer, hverken før, under eller efter.

Place2Book leverer kun gennemførelsen af betalingen for Arrangørs billetter.

Sælgers (Arrangørs) ansvar

Det er alene Sælgers (Arrangørs) ansvar at et "salg"(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af, at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Sælger (Arrangør), for at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer). I tilfælde af at Sælger (Arrangør) går i betalingsstandsning/konkurs, er billetkøberen henvist til at søge sig dækket hos boet for betalingsstandsningen/konkursen.

Ovenstående betingelser vil løbende blive opdateret i henhold til generelle krav herom samt lovgivning.

3. mands misbrug / Teller

Forretningens risici ved salg over internettet eller via post og telefonordre

Ved salg via internettet eller post- og telefonordre har din forretning risikoen for tredjemands misbrug, uanset om det drejer sig om Dankort eller internationale betalingskort.

Det betyder med andre ord, at hvis rette kortholder på tro og love erklærer, at han/hun ikke har foretaget transaktionen, vil hele beløbet inkl. indsigelsesgebyr (se mere i generelle regler og prisliste - http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/dankort/priser/Pages/default.aspx - gå til Prisliste for øvrig handel ) blive tilbageført fra din arrangør konto.

Dæknings garantien gælder ikke ved 3. mands misbrug.

P2B benytter almen anvendte foranstaltninger til at begrænse 3.mandsmisbrug og opdater løbende ihht. bla. retningslinjer fra Teller og de øvrige internationale kortudsteder.

Appendiks B - Databehandleraftale.

BILAG TIL AFTALE MED Place2Book ApS

Databehandleraftale

Version 05.06.2018

Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Place2Book (”Betingelser for arrangør” som blev accepteret ved oprettelse af profil) og udgør en integreret del deraf jf. “Aftalen om Place2Books bestemmelser vedrørende persondata”.

Der indgås hermed følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem "Kunden" (den juridiske enhed der benævnes Kunden i Aftalen med Place2Book ApS) og Place2Book ApS, CVR 28888880, Herlev Hovedgade 15B, 2730 Herlev ("Leverandøren"), der samlet benævnes "Parterne" og separat en "Part"


1 Aftalens omfang

1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne data behandlingsopgaver for Kunden.

1.2 De personoplysninger, der behandles af Leverandøren, formålene med behandlingen, kategorierne af personoplysninger og kategorierne af registrerede personer, er anført i Appendiks 1.

1.3 Aftalen regulerer alene den behandling af personoplysninger, som Leverandøren foretager for Kunden.

1.4 Ved "personoplysning" forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, jf. artikel 4(1) i Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 ("Persondataforordningen").


2 Behandling af personoplysninger

2.1 Leverandøren behandler alene personoplysninger efter instruks fra Kunden.

2.2 Instruks: Leverandøren er instrueret i alene at behandle personoplysningerne med det formål at varetage de i Appendiks 1 fastsatte data behandlingsopgaver. Leverandøren må ikke behandle eller anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i instruksen, herunder overføre personoplysningerne til et tredjeland eller en international organisation, medmindre Leverandøren er forpligtet hertil efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, som Leverandøren er underlagt. I givet fald skal Leverandøren skriftligt underrette Kunden om denne juridiske forpligtelse, forinden behandlingen påbegyndes, medmindre pågældende lovgivning på baggrund af vigtige samfundsinteresser forbyder en sådan underretning.

2.3 Hvis Leverandøren skønner, at en instruktion fra Kunden er i strid med Persondataforordningen, databeskyttelseslovgivningen i anden EU-ret eller i lovgivningen i en medlemsstat, skal Leverandøren skriftligt orientere Kunden herom.

2.4 Kunden garanterer over for Leverandøren for, at denne har fornøden ret til at behandle personoplysninger omfattet af Aftalen og til at lade Leverandøren behandle disse personoplysninger på vegne af sig, herunder men ikke begrænset til ved indsamling af relevante samtykker.

2.5 Såfremt Leverandøren opdager at Kunden efter henvendelse fra Leverandøren omk. pkt. 2.3 og 2.4 giver anledning til yderligere tiltag som f.eks. bortvisning, lukning, omlægning, etc. vil disse omkostninger dækkes af Kunden.


3 Krav til Leverandøren

3.1 Leverandøren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende dansk persondatalovgivning, herunder Persondataforordningen, når denne træder i kraft.

3.2 Leverandøren skal sikre, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

3.3 Leverandøren skal gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de behandlede personoplysninger

(i) hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller ændres,

(ii) videregives eller gøres tilgængelige uden autorisation, eller

(iii) i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, herunder Persondataforordningen.

3.4 Leverandøren skal endvidere overholde de lovgivningsmæssige krav til sikkerhedsforanstaltninger, som direkte forpligter Leverandøren, herunder kravene til sikkerhedsforanstaltninger i det land, hvor Leverandøren er etableret, eller i det land, hvor databehandlingen finder sted.

3.5 Fastsættelsen af de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger skal ske under hensyntagen til

(i) det aktuelle tekniske niveau

(ii) omkostningerne ved implementeringen, samt

(iii) behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

3.6 Leverandøren skal på Kundens anmodning give Kunden alle nødvendige oplysninger til, at denne kan påse, at Leverandørens forpligtelser i henhold til Aftalen overholdes, herunder at de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

3.7 Leverandøren skal minimum hvert år, revidere overholdelsen af kravene til sikkerhedsforanstaltninger fastsat i Aftalen. Seneste version uploades på Leverandørens hjemmeside www.Place2Book.dk dog mindst én gang hvert år. Opdatering oftere kan forekomme, jvf. pkt. 3.9, under henvisning til løbende ændringer i bla. underleverandører, samarbejdspartner, lovgivning, etc. Alle opdateringer vil blive lagt op til godkendelse af Kunden og kan hentes som nyeste version. Leverandøren kan ved skriftlig meddelelse til Kunden ændre den hjemmeside, hvorpå erklæringen skal uploades.

3.8 Derudover har Kunden ret til for egen regning og dækkende samtlige Leverandørens omkostninger, at udpege en uafhængig ekspert, som skal have adgang til de relevante dele af Leverandørens fysiske faciliteter, hvor behandling af Kundens personoplysninger finder sted, samt modtage de nødvendige informationer til udførelsen af undersøgelsen af, hvorvidt Leverandøren har gennemført de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Kundens uafhængige ekspert kan ikke opnå adgang til oplysninger om Leverandørens generelle omkostningsstruktur eller til oplysninger, der vedrører andre af Leverandørens kunder. Eksperten skal på Leverandørens anmodning underskrive en sædvanlig fortrolighedserklæring og skal under alle omstændigheder behandle enhver information indhentet hos eller modtaget fra Leverandøren fortroligt, og må alene dele informationen med Kunden. Kunden må ikke viderebringe informationen eller benytte informationen til andre formål end at vurdere hvorvidt, Leverandøren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

3.9 Leverandøren skal uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom herpå, skriftligt orientere Kunden om

(i) enhver anmodning fra en myndighed om videregivelse af personoplysninger omfattet af Aftalen, medmindre orientering af Kunden er forbudt i henhold til EU-retten eller lovgivningen i en stat, som Leverandøren er underlagt,

(ii) enhver mistanke om, eller konstatering af, (a) brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet af Leverandøren i henhold til Aftalen, eller (b) enhver anden manglende overholdelse af Leverandørens forpligtelser efter punkt 3.3 og 3.4, eller

(iii) enhver anmodning om indsigt i personoplysningerne modtaget direkte fra den registrerede eller fra tredjemand.

3.10 Leverandøren skal assistere Kunden med håndteringen af enhver anmodning fra en registreret i henhold til kapitel III i Persondataforordningen, herunder anmodning om indsigt, berigtigelse, blokering eller sletning.

3.11 Leverandøren skal assistere Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser i medfør af artikel 32-36 i Persondataforordningen, samt øvrige forpligtelser, der måtte påhvile Kunden efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, hvor Leverandørens assistance er forudsat, dog alene i det omfang Leverandørens assistance er nødvendig for, at Kunden kan overholde sine forpligtelser. Dette omfatter blandt andet, på anmodning at give Kunden alle nødvendige oplysninger om en hændelse omfattet af punkt 3.9 (ii), samt alle nødvendige oplysninger til brug for en konsekvensanalyse i medfør af artikel 35-36 i Persondataforordningen i det omfang, Leverandøren har adgang til sådan information.

3.12 I Appendiks 1 har Leverandøren oplyst den fysiske placering af servere, servicecentre mv. som indgår i udførelsen af databehandlingen. Leverandøren forpligter sig til at give skriftligt varsel til Kunden forud for ændringer af den fysiske placering. Dette kræver ikke en formel ændring af Appendiks 1, forudgående skriftlig meddelelse er tilstrækkelig.

3.13 Da samtlige data stilles til Kundens rådighed som opgives af Kundens deltager i forbindelse med et af Kunden afholdt arrangement og som er kernen i Aftalen, står Kunden selv for at videregive relevante oplysning jf. forordningen. Skulle Kunden forinden have ønsket at slette, anonymisere eller på anden vis have mistede muligheden for at finde data skal Kunden honorerer Leverandøren særskilt og efter medgået tid og materiale for at håndtere forespørgsler og opgaver i henhold til Aftalens pkt. 3.6, 3.8, 3.9 (i) og (iii), 3.10, 3.11, 7.4 og 7.5. Honoreringen fastsættes efter Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på www.Place2Book.com eller en anden hjemmeside valgt af Leverandøren.


4 Underdatabehandlere

4.1 Leverandøren må gøre brug af underdatabehandlere. På tidspunktet for indgåelsen af Aftalen anvender Leverandøren de i Appendiks 2 anførte underdatabehandlere. Leverandøren skal skriftligt underrette Kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere senest 2 måneder inden ændringen træder i kraft, hvorefter Kunden inden 2 uger fra afgivelsen af meddelelsen om ændringen uden begrundelse kan nægte brugen af den nye underdatabehandler, i hvilket tilfælde Leverandøren er berettiget til at opsige alle aftaler med Kunden, i henhold til hvilke Leverandøren behandler personoplysninger for Kunden, med 1 måneds varsel. Ved ophør af brugen af en underdatabehandler, skal Leverandøren give Kunden skriftlig meddelelse herom.

4.2 Leverandøren skal forinden brug af en underdatabehandler indgå en skriftlig aftale med underdatabehandleren, hvori underdatabehandleren som minimum pålægges forpligtelser svarende til de som Leverandøren har påtaget sig ved Aftalen, herunder pligten til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af, at behandlingen opfylder kravene i Persondataforordningen.

4.3 Kunden har ret til at få udleveret en kopi af de dele af Leverandørens aftale med en underdatabehandler, som vedrører databeskyttelsesforpligtelser, som er obligatoriske i henhold til punkt 4.2. Leverandøren hæfter over for Kunden for underdatabehandlerens opfyldelse af sine databeskyttelsesforpligtelser. Det forhold, at Kunden har meddelt samtykke til Leverandørens aftaleindgåelse med en underdatabehandler er uden præjudice for Leverandørens pligt til at efterleve Aftalen.

4.4 Skriftlig underretning under pkt. 4.1 og 4.2 betragtes af Leverandøren som værende opfyldt når Kunden har godkendt de opdaterede betingelser i nyeste version efter login på Kundens profil.

4.4.1 Fristen for orientering til Kunden om skift i underleverandør kan begrænses jf. skift kan begrundes i at Underleverandør er gået konkurs, købt op, misligholdelse, andre uforudsete udfordringer som gør et skift nødvendigt uden mulighed for at orientere i tide. I sådan tilfælde skal Leverandøren uden ophold omgående orientere Kunden, hvorefter Kunden fra tidspunktet for opdateret tillæg til Aftalen følger de angivne varsler i pkt. 4.1.

4.5 Kunden honorerer Leverandøren særskilt og efter medgået tid og materiale for at håndtere forespørgsler og opgaver i henhold til Aftalens pkt. 4.3. Honoreringen fastsættes efter Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på www.Place2Book.dk eller en anden hjemmeside valgt af Leverandøren.5 Fortrolighed

5.1 Leverandøren skal holde personoplysningerne fortrolige.

5.2 Leverandøren må ikke formidle personoplysningerne til tredjemand eller tage kopi af personoplysningerne, medmindre dette er nødvendigt til varetagelse af Leverandørens forpligtelser over for Kunden, forudsat at den, til hvem personoplysningerne overlades, er bekendt med oplysningernes fortrolige karakter og har indvilget i at holde personoplysningerne fortrolige i overensstemmelse med Aftalen, eller dette følger af en lovbestemt pligt for Leverandøren.

5.3 Leverandøren skal begrænse adgangen til personoplysningerne til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysninger for at kunne opfylde Leverandørens forpligtelser over for Kunden.

5.4 Leverandørens forpligtelser efter nærværende punkt 5 består uden tidsbegrænsning, og uanset om Parternes samarbejde i øvrigt måtte være ophørt.

5.5 Kunden skal behandle fortrolige oplysninger, som modtages fra Leverandøren, fortroligt, og må ikke uberettiget udnytte eller videregive de fortrolige oplysninger.


6 Ændringer og overdragelser

6.1 Aftalen kan ændres i henhold til Aftalen om Place2Books bestemmelser om ændringer.

6.2 Leverandøren kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden Kundens samtykke, forudsat at den, til hvem rettigheder og/eller pligter overdrages, forpligtes til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med de krav, der gælder for Leverandøren, i henhold til Aftalen.


7 Varighed og ophør af Aftalen

7.1 Aftalen træder i kraft på samme tidspunkt, som Aftalen om oprettelse af profil på www.Place2Book.com og er gældende indtil Aftalen om Place2Book ophører.

7.2 Hver Part kan opsige Aftalen efter samme vilkår, som er gældende i Aftalen om Place2Book.

7.3 Uanset Aftalens formelle aftaleperiode skal Aftalen vedblive at gælde, så længe Leverandøren behandler personoplysninger for Kunden, som Kunden er dataansvarlig for, dog alene for de personoplysninger som til enhver tid behandles for Kunden af Leverandøren.

7.4 I tilfælde af ophør af Aftalen er Leverandøren forpligtet til efter anmodning loyalt at medvirke til, at databehandlingen overgår til en anden leverandør eller tilbageføres til Kunden.

7.5 Leverandøren skal efter anmodning fra Kunden og ved ophør af aftalen overføre personoplysninger, som Leverandøren behandler og/eller har behandlet for Kunden, til kunden eller slette disse, medmindre EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

7.6 Kunden honorerer Leverandøren særskilt og efter medgået tid og materiale for at håndtere forespørgsler og opgaver i henhold til Aftalens pkt. 7.3 og 7.4. Honoreringen fastsættes efter Leverandørens til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på www.Place2Book.dk eller en anden hjemmeside valgt af Leverandøren.8 Meddelelser

8.1 I det tilfælde en Part i henhold til Aftalen skal afgive skriftlig meddelelse til den anden Part, kan denne pligt opfyldes ved at sende en e-mail til den anden Parts senest oplyste e-mailadresse. Leverandøren kan ligeledes opfylde sin pligt til at afgive skriftlig meddelelse ved at udsende nyheder direkte i systemet, som kunden har fået tildelt en licens til at benytte i henhold til Aftalen om Place2Book.


9 Forrang

9.1 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i Aftalen og bestemmelserne i andre skriftlige eller mundtlige aftaler indgået mellem Parterne, skal bestemmelserne i Aftalen have forrang


APPENDIKS 1

Dette Appendiks indeholder blandt andet Kundens instruks til Leverandøren i forbindelse med Leverandørens databehandling for Kunden og er en integreret del af Aftalen.

Instruks og beskrivelse af behandlingen af personoplysninger i Place2Book ApS.


Formål og karakteren af databehandlingen

Formålet med at lade Leverandøren foretage databehandlingen er at lade Kunden anvende Place2Book, der er et IT-system, som Kunden tilgår via internettet, og som er hostet og drevet af Leverandøren. Place2Book hjælper med at håndtere Kundens arrangementer, salg og tilmeldinger til Kundens arrangementer. Dette indebærer også videregivelse af oplysninger på vegne af Kunden, fx til Betalingsafvikler (betalingsgateway som Quickpay, Pensopay, Epay, NETS, etc) på vegne af Kunden.


Kategorier af registrerede personer

I. Kundens egen og eller medarbejdere hvis kunden indtaster information om disse i Place2Book.

II. Kundens kunder som tilmelder sig eller køber noget som Kunden har sat op i Place2Book.

III. Kundens medarbejder, medhjælpere, underleverandører og samarbejdspartner som Kunden opretter og tilknytter i Place2Book.

Kategorier af personoplysninger

For de ovenfor nævnte personkategorier, behandles email, navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, bankkontooplysninger, tilmelding og eller købsdato, ankomst-/brugstidspunkt(scan af entré tid) samt de data Kunden måtte udbede sig fra sine kunder via de valgfrie muligheder som tilbydes i Place2book . Leverandøren registrerer ligeledes de nødvendige betalingskort oplysninger som er forbundet med køb på en Kundens profil og i henhold til bla. dansk lov at opbevare alle registreringer i forbindelse med en økonomisk transaktion. Disse oplysninger opbevares i 5 år som loven er i dag.


Lokation(er), inklusive angivelse af land for behandlingen

Herlev Hovedgade 15 B

2730 Herlev

Danmark


Videregivelse af data

Leverandøren kan videregive, ligeledes på vegne af Kunden, data til de af Kunden udpegede modtager af Kundens indsamlede data.

Data videregives altid fra krypteret miljø og Kunden er selv ansvarlig for sikkerheden i overførslen til Kunden eller dennes modtager.

APPENDIKS 2

Brug af underdatabehandlere


Leverandør

Land

Lovligt grundlag for processering udenfor EU

Funktion

Opdateret

Link

EngineYard

USA

Privacy Shield

Hosting

10.05.2018

www.enginyard.com

Amazon Web Service (AWS)

IR

Privacy Shield

Hosting

10.05.2018

www.aws.com

Slack

USA

Privacy Shield

Intern kommunikation

10.05.2018

www.slack.com

Dropbox

USA

Privacy Shield

Hosting

10.05.2018

www.dropbox.com

Google Apps

USA

Privacy Shield

Eks. og int. kommunikation

10.05.2018

www.google.com

Trello

USA

Privacy Shield

Intern kommunikation

10.05.2018

www.trello.com

CoolSms

NO

Privacy Shield

SMS service

10.05.2018

www.coolsms.com

MailChimp

USA

Privacy Shield

E-mail

10.05.2018

www.mailchimp.com

Clearhouse

DK


Kortbetaling

10.05.2018

www.clearhouse.dk

Microsoft - Azure

USA

Privacy Shield

Hosting

10.05.2018

www.microsoft.com

MailGun

USA

Privacy Shield

E-mail

10.05.2018

www.mailgun.com

NETS

NO


Kortbetaling

10.05.2018

www.nets.dk

Danske Bank

DK


Bank

10.05.2018

www.danskebank.dk

Responsum

DK


Telefon

10.05.2018

www.responsum.dk

Seats.io

B


Pladssystem

10.05.2018

www.seats.io

Corpital

DK


Økonomi

10.05.2018

www.corpital.dk

Telmore

DK


Telefon

10.05.2018

www.telmore.dk

TDC

DK


Telefon

10.05.2018

www.tdc.dk

Pensopay

DK


Kortbetaling

10.05.2018

www.pensopay.dk

SELLEO

PL


Udviklingshus

10.05.2018

www.selleo.pl

Progras

DK


Udviklingshus

10.05.2018

www.progras.dk

Mesh ApS

DK


Udviklingshus

10.05.2018

www.mesh.dk