Aftale for benyttelse af Place2Book ApS booking- og betalingssystem samt hertil knyttede serviceydelser.

Version 11.11.2019

1. Betingelser for anvendelse af systemet

1.1 Nærværende betingelser finder anvendelse for Arrangørs brug af Place2Book ApS cvr-nr. 28888880 gratis betalings- og bookingsystem (herefter P2B) og er i deres fulde omfang accepteret af Arrangøren når denne positivt har accepteret betingelserne ved at login, godkende betingelserne, herunder Privatlivspolitik og opretter en Arrangør Profil i Place2Book.

En arrangør er en juridisk enhed (herefter Arrangør) med et cvr-nr. eller en person som kan identificeres via sin tilknyttede konto i en bank. Kan en arrangør ikke identificeres forbeholder P2B sig ret til at søge Arrangøren identificeret og eller lukke profilen uden yderligere varsel.

En arrangør er en juridisk enhed (herefter Arrangør) med et cvr-nr. eller en person som kan identificeres via sin tilknyttede konto i en bank. Kan en arrangør ikke identificeres forbeholder P2B sig ret til at søge Arrangøren identificeret og eller lukke profilen uden yderligere varsel.

Hvilke betalinger Arrangøren ønsker at modtage på sin hjemmeside, samt hvilke af P2Bs tilkøbsydelser Arrangøren ønsker, vælges af Arrangøren i forbindelse med dennes oprettelse samt specifikt til de arrangementer Arrangøren udbyder på P2Bs hjemmeside. De valgte indstillinger fremgår under Indstillinger ind på Arrangørens profil samt arrangementer og af den ordrebekræftelse som P2B elektronisk fremsender til Arrangøren. Af ordrebekræftelsen fremgår det hvilke priser Arrangøren på bestillingstidspunktet skal betale for de enkelte ydelser(se gældende prisliste her; https://www.place2book.com/da/help/event_maker_prices)

Aftalen træder i kraft, når Arrangøren ved oprettelsen, markere at acceptere denne aftale i sin helhed og herefter opretter et arrangement elektronisk gennem P2Bs arrangørside.

Aftalen er gældende så længe Arrangøren har et eller flere arrangementer kørende som P2B kunder kan købe/få billetter til. Har Arrangøren ikke flere arrangementer bortfalder aftalen jf aftaleloven efter 3 år. Lov om bogføring kan gøre at alle data for pengetransaktioner gemmes i op til 5 år.

1.2 System anvendelse

P2B kan forpligte Arrangøren til at modtage og returnere en bekræftelses betaling fra P2B til den af Arrangøren anviste bankkonto, som bevis og sikkerhed for at bankkonto og Arrangør er én og samme, såfremt P2B ønsker at gøre brug af denne mulighed.(Option)

P2B kan forpligte Arrangøren til at oprette sin profil med et tilknyttet betalingsmiddel således at P2B altid kan hente sine udestående jf Arrangøren valg af udgifter for brug af P2B.(Option)

(P2B kan vælge ikke at idriftsætte Arrangørens brugerkonto før Arrangøren har bekræftet ovenstående optioner.Dette skal kun gøres én gang så længe Arrangøren og bankkonto ikke skiftes. Skulle Arrangøren have ønske om at benytte flere bankkonti simultant, skal den nye bankkonto bekræftes igen.)

I tilfælde af behovet for yderligere information omkring tilhørsforhold mellem en arrangør og en bankkonto, skal Arrangør dække omkostninger herfor. Opstår der tvivl om et tilhørsforhold kan P2B lukke for arrangørens profil hos P2B indtil der foreligger tilstrækkelige beviser for ejerskab.

Udefra kommende krav fra myndigheder, og dertilhørende omkostninger for at verificere et kundeforhold samt dertil knyttede pengetransaktioner og konti, vil altid skulle afholdes af Arrangøren.

Konstaterer P2B misbrug af deres systemer enkeltvis eller samlet, forbeholder P2B sig retten til omgående og uden varsel at lukke for Arrangøren. Eventuelle indeståender vil blive tilbagebetalt til billetkøber, samt omkostninger til dækning af et misbrug vil blive fremsat mod Arrangøren tillige med evt. anmeldelse til rette myndighed.

Arrangøren har også gjort sig bekendt med reglerne for salg af ydelser/produkter via e-handel og skal respektere lovgivning for handel via Internettet i landet hvori arrangementer foregår.

1.3 Serviceydelser

Såfremt Arrangør ønsker at benytte P2Bs serviceydelser, skal Arrangør afkrydse disse i henhold til P2Bs hjemmeside. Priserne på serviceydelser fremgår af P2Bs hjemmeside. Arrangøren skal være opmærksom på, at serviceydelser er aconto til forfald når en billetkøber har aktiveret et elektronisk køb og inden denne har gennemført betalingen.

Arrangør kan vælge at videresælge flere af P2Bs tilkøbsydelser til Billetkøber til en af Arrangør fastsat pris. Indtægter fra salg af P2B tilkøbsydelser vil blive udbetalt efter et arrangements afholdelse dog tidligst efter 4 bankdage (se regler under de enkelte tilbudte ydelser på www.place2book.com).

Gebyret vil herefter fremgå af kvittering til billetkøber i overensstemmelse med Arrangørs valg af service. Gebyret vil blive elektronisk reserveret (a conto) inden den endelige transaktion.

Billetkøbers fulde køb, inklusive tilvalg af serviceydelser, vil fremgå af fremsendt kvittering til Arrangør.

P2B returnerer ikke disse betalinger for serviceydelser i tilfælde af Arrangørs aflysning eller af Arrangørs konkurs.

1.4 Forbrugerbeskyttelse

Arrangør er forpligtiget til at benytte P2Bs udarbejdede minimums retningslinjer for forbrugerkøb via P2B til et arrangement oprettet af Arrangør. Arrangør er velkommen til at benytte egne betingelser for et forbrugerkøb via Arrangørens hjemmeside, men må ikke stille forbrugeren ringere end P2Bs minimumsbetingelser, som kan findes på www.place2book.com eller se appendiks A.

2. Ydelsen

2.1 Booking samt betalinger via Arrangørs hjemmeside.

Gennem accept af P2Bs betingelser opnår Arrangør mulighed for, at sælge og have tilmelding online via link til P2Bs booking- og betalingssystem fra Arrangørens hjemmeside.

P2B stiller et gratis booking system indeholdende en betalingsløsning til rådighed for Arrangøren. På P2B hjemmeside www.place2book.com kan Arrangør til enhver tid se, hvilke betalingsmidler P2B understøtter, samt hvilke tilkøbsydelser P2B udbyder samt de til enhver tid gældende priser for alle ydelser og services.

Betaling til Arrangør, for de af Place2Books kunders betalte beløb, sker på baggrund af den udbetalingsmodel, som Arrangør har afkrydset ved oprettelsen af et arrangement samt i hht. NETS regler for misbrug af betalingskort (se 3.mands misbrug / NETS i appendiks A). Det er altid arrangørens ansvar at et køb via P2B ikke er gjort i ond tro.

Når Arrangørs arrangement/salg er afsluttet, vil indtægten ifald der har været et overskud efter Arrangørs tilkøb af serviceydelser, automatisk blive overført til Arrangørs bankkonto i henhold til Arrangørs instruktioner fra oprettelsen. Hvis intet er angivet vil P2B altid benytte den P2B model som er angivet som gratis for overførelsen. Den af P2B fremsendte faktura vil beskrive den økonomiske side af de valg, som Arrangør har truffet og udbetalinger er i overensstemmelse hermed.

2.2 Udbetaling til Arrangør

Hver søndag opgøres ugens arrangementer og udbetales 4 bankdage herefter. Undtagelse er de uger hvor der ikke er 4 sammenhængende bank åben dage, ca. 3-4x pr år - jul/nytår, Påsken, Kristi Himmelfart, Pinsen - ugerne kan variere fra år til år.

Alle udbetalingsdatoer er angivet inde på Arrangørens arrangement og ses tydeligt sammen med det til enhver tid omsætte og antal solgte billetter.

2.3 Arrangement test

Efter accept via P2Bs hjemmeside kan Arrangøren til enhver tid foretage en test af oprettede arrangementer ved at følge proceduren beskrevet på hjemmesiden efter aktivering af arrangement.

2.4 Data og statistik

Arrangør har efter valideret oprettelse adgang til administrationsmodulet. Arrangør opnår adgang til administrationsmodulet ved at logge ind med sit brugernavn og kodeord på P2Bs hjemmeside www.place2book.com.

Arrangøren får via sit login adgang til en Arrangør-, Billetagent- og scanner profil. Under Arrangør profilen kan Arrangøren hente alle sine data og statistikker ifm sine salg. Alle data skal håndteres jf. lov om databehandling.

Arrangøren står selv for egen sikkerhed af sit login. Misbrug af data og eller sikkerhed for login og evt. udgifter forbundet med dette misbrug eller skade det måtte forvolde P2B skal Arrangøren fuldt ud dække pr. regning.

3. Sikkerhed

3.1 Kryptering

Enhver overførsel i betalingssystemet af data sker i 2048 bit krypteret til SSL form.

Alle servere er lokaliseret i AWS-cloud i EU-west-1- fordelt på forskellige Availability Zones.

Database-serveren er krypteret og isoleret fra øvrige “lag”; Client ⇐> App-Server ⇐> Database, Dvs der er ikke forbindelse eller ‘åbent’ til databasen fra Client direkte.

Alle kortdata registreres ikke hos P2B, men udelukkende hos en PCI-godkendt formidler.

P2B anvender 2048 bit krypteret SSL-certifikat i kommunikationen mellem Arrangøren og P2B.

PCI certificering

AWS has been PCI DSS Certified since 2010. As of July 11, 2016, an external Qualified Security Assessor Company (QSAC), Coalfire Systems Inc. has validated that Amazon Web Services (AWS) successfully completed PCI Data Security Standards 3.2 Level 1 Service Provider assessment and were found to be compliant for all the services outlined below.

Service provider levels are defined as:

Level 1: Any service provider that stores, processes and/or transmits over 300,000 transactions annually

Level 2: Any service provider that stores, processes and/or transmits less than 300,000 transactions annually

The AWS environment is a virtualized, multi-tenant environment. AWS has effectively implemented security management processes, PCI DSS requirements and other compensating controls that effectively and securely segregate each customer into its own protected environment. This secure architecture has been validated by an independent QSA and was found to be in compliance with all requirements of PCI DSS version 3.2 published in April 2016.

PCI Security Standards Council has published PCI DSS Cloud Computing Guidelines 2.0 as a guidance for customers, service providers, and assessors of cloud computing services. It also describes service models and how compliance roles and responsibilities are shared between providers and customers.

Additionally Third-Party Security Assurance 2016 provides supplemental information organizations in selecting, using, and managing third-party service providers with whom cardholder data is shared.

AWS is listed on both the Visa Global Registry of Service Providers and the MasterCard Compliant Service Provider List. The Service Provider listings further demonstrate that AWS successfully validated PCI DSS compliance and has met all applicable Visa and MasterCard program requirements.

Revision link

For yderligere se link for alle tilladelser og muligheder for revision/audit - (alle forbundne udgifter til revision/audit udover indholdet fra nedenstående link betales af rekvirent);

https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/

3.2 Backup

P2B driftes via AWS (Amazon Web Services). Infrastrukturen bygger på Amazons M4-server klasse, og er struktureret som en eller flere applikationsservere, der bærer selve systemet, og som forbindes med en database, i et lukket Virtual Private Network (Amazon VPC), og synkroniseres til en 2. database server, der bliver brugt udelukkende som backup-server, og som hver 24. time skriver en backup til en S3-mappe, også hos Amazon. Databasehostet er i overensstemmelserne med betingelserne for Visa/MasterCards PCI-certificering. PCI-kravene kan ses på Visas hjemmeside, www.visa.com.

Såfremt Arrangøren mister data på grund af P2B’s forhold, er P2B behjælpelig med at reetablere disse data på baggrund af den seneste fungerende backup. Arrangøren kan ikke rejse krav mod P2B i anledning af tab af data uanset årsagen hertil.

Såfremt Arrangøren mister data på baggrund af forhold, som P2B ikke er ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til Arrangørens egne forhold, er P2B behjælpelig med at reetablere Arrangørens data fra den seneste fungerende backup i det omfang, dette er muligt. Assistancen med reetablering vil blive faktureret af P2B til de til enhver tid gældende timepriser herfor.

3.3 Oppetider

P2B søger til enhver tid at have en så høj oppetid som mulig. Imidlertid kan en bestemt oppetid, bl.a. på grund af Internettets natur, ikke garanteres. P2Bs oppetid, målt over en måned, er sædvanligvis omkring 99,9 %.

For løbende at sikre en høj oppetid, vedligeholder og opdaterer P2B og P2Bs partnere løbende den anvendte hard- og software. Sådan vedligehold, der kan medføre nedetid i kortere perioder, søges i videst muligt omfang gennemført i perioden fra kl. 03.00 til kl. 06.00. P2B søger at advisere Arrangør om vedligeholdelse pr. email eller via besked på Arrangørens profil, i god tid, inden vedligeholdelsen gennemføres.

3.4 Brugernavn og Kodeord

I forbindelse med oprettelse af en profil opretter Arrangør sig selv med et brugernavn og kodeord som kun kendes af Arrangør(P2B kan til enhver tid ændre login til også at omfatte identifikationsspørgsmål samt en selvvalgt pinkode)*. Brugernavn og kodeord skal anvendes, når der ønskes adgang til administration af Arrangørs arrangement(er), statistik, historik, økonomi, deltagerlister samt andre relevante systemoplysninger.

Arrangør skal til enhver tid holde sit brugernavn og kodeord (og evt. identifikationsspørgsmål samt pinkode)* hemmeligt. Såfremt Arrangør mistænker, at tredjemand har fået kendskab til Arrangørs kodeord, skal Arrangør straks informere P2B om dette.

Bortkommende kodeord kan genskabes på www.place2book.com under login og glemt kodeord.

*(Såfremt sikkerhedsspørgsmålet og pinkoden indføres vil disse blive udelukkende gemmes i en krypteret form hos P2B, og kan således ikke genskabes af P2B hvis Arrangør mister disse oplysninger. Oplysningerne skal anvendes hvis man både mister mail/brugernavn og sit password og er udelukkende et tilbud om mere sikkerhed for anvendelse af ens arrangør profil).

P2B kan stille krav til længden og kompleksiteten af Arrangørs kodeord og kan til enhver tid kræve, at Arrangør ændrer sit kodeord.

3.5 Ekstern sikkerhedskontrol

P2Bs IT-systemer er certificerede og sikkerhedsgodkendt af NETS og VISA/Mastercard.

P2B scanner løbende deres servere og netværk med henblik på at højne sikkerheden, herunder at hindre uberettiget indtrængen.

3.6 Misbrug m.v.

P2B søger at hindre ethvert misbrug af sine ydelser, men kan ikke garantere, at misbrug eller indtrængen i P2Bs IT-systemer ikke kan forekomme.

Såfremt Arrangør mistænker, at der sker misbrug af betalingskort data, person data, P2Bs ydelser eller at der er sket eller vil ske forsøg på indtrængning i P2Bs IT-systemer, skal dette omgående meddeles P2B. Tilsvarende skal Arrangør straks meddele P2B, såfremt Arrangør har været udsat for misbrug af data eller forsøg på eller faktisk indtrængen i de IT-systemer, som Arrangør anvender.

Såfremt P2B skønner, at Arrangør misbruger betalingssystemet, overtræder sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af P2B eller at der sker misbrug fra et domæne tilhørende Arrangør, er P2B uden varsel berettiget til at hindre Arrangørs brug af booking- og betalingssystemet eller hindre adgang til P2B systemet fra det pågældende domæne samt søge sig fuld dækket for omkostninger i den forbindelse af Arrangøren.

P2B fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Arrangør ikke har overholdt sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af P2B. Henvisning til de relevante sikkerhedsforskrifter og retningslinjer findes på P2Bs hjemmeside.

P2B orientere billetkøber som har tilmeldt/købt billetter til et arrangement hos en af P2B’s Arrangør med relevant information fra Arrangøren. Ved misbrug og heraf klager over et forhold hvor en Arrangør ikke alene sender orienterende e-mails/SMS kan P2B vælge at opsige samarbejdet og lukke Arrangørens profil og konto så misbruget ikke kan fortsætte.

4. Regulativer/Lovlighed

P2B overholder de til enhver tid gældende lovregler for sin virksomhed og sine ydelser. Endvidere overholder P2B krav fra Statens Datatilsyn, Danmarks Finanstilsyn samt PBS, VISA/Mastercard.

Arrangør er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, krav fra Statens Datatilsyn, betingelser stillet af P2B og krav om god praksis for e-handel.

P2B påtager sig intet ansvar for lovligheden af Arrangørs brug af P2B systemet eller indholdet af de af Arrangør i forbindelse med oprettelsen indsendte data. Det er alene Arrangørs ansvar at overholde lovgivningen ved sit salg/tilmeldinger via P2B.

Arrangør friholder P2B for ethvert krav, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod P2B i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller Arrangørs overtrædelse af gældende lovgivning eller betingelser stillet af P2B.

P2B er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til at hindre Arrangørs brug af P2Bs systemer.

Arrangør erklærer og garanterer at alle oplysninger Arrangør giver, vil være sande, komplette og korrekte, og at Arrangør vil opdatere alle oplysninger i tilfælde af ændringer samt er bekendt med P2Bs Privaltlivspolitik.(https://www.place2book.com/da/help/personal)

Ved fejl i oplyste bank informationer hæfter Arrangør selv for de omkostninger dette måtte medføre samt selv forestå korrektionen. P2B kan ikke drages til ansvar for tab eller lignende for sådanne fejl.

Hvis Arrangør ikke har oplyst korrekte informationer om sit arrangement, adresse, cvr-nr., bankkonto, telefonnummer, email eller lignende kan P2B lukke for Arrangør omgående. Omkostninger ved et sådan tiltag vil blive faktureret Arrangør. Ligeledes alle former for omkostninger forbundet med at verificere bank informationer som ikke er korrekte, og indtil korrekt information er tilgængelig vil Arrangør være uden adgang til P2B.

P2B fejludbetaling vil blive returneret med aftalt valør dato. P2B kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, ej heller tredjeparts tab, hverken direkte eller indirekte.

5. Priser og betaling

5.1 Pris

De, til enhver tid gældende priser for P2Bs serviceydelser, fremgår af P2Bs hjemmeside www.place2book.com.

Prisændringer vil blive varslet iht. § 12.

Priser på serviceydelser som er afhængige af markedsrenten vil kunne ændres i henhold til almindelig markedstilpasning. Dette vil bl.a. gælde for alle kortgebyrer og transaktionsomkostninger i forhold til banker.

P2B påtager sig ikke noget ansvar overfor Arrangørs eventuelle gebyrer for at modtage penge udbetalt fra et arrangement afholdt gennem P2B. Dette er udelukkende et anliggende mellem Arrangør og dennes bank.

5.2 Faktura og udbetaling

Arrangør vil efter hvert endt arrangement modtage en opgørelse med specifikation som endelig afregning.

Fakturaen fremsendes til Arrangør pr. email til den af Arrangør oplyste emailadresse. Udsendte Faktura kan endvidere findes af Arrangør ved hjælp af Arrangørs administrations adgang til P2B.(Økonomi/Udbetalinger)

5.3 Betalingsbetingelser

Aconto kontant. Alle beløb er til omgående afregning og vil blive fratrukket den endelige opgørelse som sendes sammen med den sidste faktura i henhold til valgt udbetalingsmodel.

P2B vil altid modtage sin betaling. P2B kan på ingen måde drages til ansvar for manglende eller for sen betaling til en underleverandør.

Betalingsbetingelserne for tilkøbsydelserne kan variere og betingelserne vil til enhver tid være at finde under de enkelte ydelser, P2Bs prisliste og være de gældende betingelser for disse ydelser.

6. Support og kommunikation

6.1 Kontakt til P2B

Såfremt Arrangør har spørgsmål til driften af P2Bs booking- og betalingssystem, kan Arrangør på P2Bs hjemmeside finde svar på langt de fleste spørgsmål.

Hvis Arrangør ikke finder svar på hjemmesiden eller support.place2book.com/arrangør, kan Arrangør kontakte P2B pr. email på adressen info (@) place2book.com eller telefonisk på hverdage mellem kl. 09.00 og 16.00 på telefonnummer +45 70 23 25 50.

P2B er berettiget til at fakturere Arrangør for support med P2Bs til enhver tid gældende timepris for support.

Spørgsmål til P2Bs bogholderi bedes sendt pr. email til info (@) place2book.com.

6.2 Kontakt til Arrangør

Arrangør er til enhver tid forpligtet til at give P2B oplysninger, såfremt Arrangørs adresse eller øvrige kontaktoplysninger ændres.

Arrangør skal sørge for, at P2B altid er i besiddelse af mindst én emailadresse hos Arrangør, som Arrangør ofte kontrollerer for ny post. Arrangør er forpligtet til at åbne for email fra P2B i Arrangørs eventuelle spamfilter (*.place2book.com). email adressen vil af P2B bl.a. blive anvendt til fremsendelse af fakturaer, kreditnota samt oplysninger om drift, vedligehold og lignende.

Arrangør har, vedrørende de forskellige emner som P2B retter henvendelse til Arrangør omkring, mulighed for at angive forskellige kontaktpersoner og emailadresser ved at logge ind på P2Bs hjemmeside.

Arrangør accepterer, at P2B har lagt en Nyhedsboks ind på arrangørens dashboard vedrørende ændringer og nyheder omkring P2B. Arrangøren er forpligtet at læse disse nyheder og er indforstået med indholdet ved læsning eller afkrydsning/lukning af boksen som herefter kan findes i top baren under "Nyheder" på Dashboard lige efter login.

7. Rettigheder

P2B har alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til den kode samt det øvrige materiale, der stilles til rådighed for Arrangør i forbindelse med nærværende aftale.

Arrangør opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den til rådighed stillede brugerprofil og øvrigt materiale og er ikke berettiget til at kopiere profilen eller øvrigt materiale i videre omfang end nødvendigt af hensyn til den brug, som nærværende aftale hjemler.

Arrangørs brugsret til den til rådighed stillede profil samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til P2B.

Arrangørs krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

8. Ansvar

Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

P2Bs erstatningsansvar over for Arrangør kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder evt. erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af Arrangør til P2B betalte vederlag for det arrangement en skade måtte omhandle, og P2B kan ikke drages til ansvar for Arrangørs indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til; tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af data samt øvrige følgeskader. Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

9. Aftalens ophør

9.1 Varighed og opsigelse

Aftalen er indgået for den periode som Arrangørs arrangement løber og til den sidste udbetaling er sket fra P2B.

Efter endt periode er aftalen ophørt og Arrangør kan på ny oprette et arrangement og dermed acceptere betingelserne for brug af P2B igen.

9.2 Ophævelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 14 dage efter den ikke-misligholdende part har sendt skriftligt påkrav om dette til den misligholdende part, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen for fremtiden.

Som væsentlig misligholdelse anses en Arrangørs omgåelse af P2Bs betingelser samt manglende betalinger af P2Bs eventuelle udestående hos arrangøren og vil medføre øjeblikkelig eksklusion fra P2B.

Forsinket bankoverførsel fra P2B til Arrangør betragtes ikke som misligholdelse - kompensation kan i grelle tilfælde gives(maximalt nationalbankens rentesats for indestående). Skyldes forsinkelsen en tredjepart; TELLER, NETS, EPAY, BANK, ETC., gives ingen kompensation.

10. Fortrolighed og persondata

Se P2Bs Privatlivs- og cookiepolitik (https://www.place2book.com/da/help/personal)

Alle data er placeret på isolerede fysisk sikrede datacentre efter EUs regulativ om datasikkerhed jvf. direktiv 95/46/EC.

Arrangøren er forpligtet til at behandle alle data som stilles denne til rådighed fortroligt og i overensstemmelse med lov om datasikkerhed. Alle brud herpå skal omgående meddeles P2b, Datatilsynet og berørte samt relevante som er ramt af dette brud på datasikkerheden hos Arrangøren. Alle omkostninger dette måtte medfører for P2B dækkes fuldt af Arrangøren.

11. Overdragelse

Arrangør er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden P2Bs skriftlige samtykke.

P2B er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand.

12. Ændringer

P2B er til enhver tid berettiget til at ændre specifikationer for booking- og betalingssystemet, ligesom P2B til hver en tid, uden varsel kan ændre sikkerhedsregler og retningslinjer, såfremt dette efter P2Bs vurdering er nødvendigt eller hensigtsmæssigt af sikkerhedshensyn.

Sådanne ændringer vil blive adviseret på Arrangørs Dashboard ved login, der orienterer om ændringen eller henviser til yderligere information via link. P2B vil så vidt muligt, søge at give en frist, inden ændringen træder i kraft.

Nærværende betingelser kan i øvrigt til enhver tid ændres af P2B som beskrevet i §12 stk. 2.

13. Tvister

Enhver tvist mellem P2B og Arrangør, der vedrører eller udspringer af nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret ved retten tilhørende P2B hjemkommune.

Place2Book ApS,
CVR 28888880
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Info ( @ ) Place2Book.com
© 2019 Place2Book ApS.
Alle rettigheder forbeholdes.

Appendiks A

Arrangøren gøres opmærksom på, at det pålægger billetkøber inden køb, at:

  • Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.
  • Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, sted, dato, tidspunkt, priser og gebyr.
  • Kontrollere Arrangørs handelsbetingelser, persondatapolitik og at disse kan accepteres.
  • Kontrollere din bank at det trukne beløb er korrekt - også når man er i tvivl om et køb er gennemført eller får en fejl inden kvitteringssiden.
  • Kontrollere Place2Book ApSs betingelser(Privatllivspolitk og handelsbetingelser) for at købe billetter til en af Place2Book ApSs arrangør og at disse kan accepteres.

Billetkøber er bekendt med og acceptere at billetgebyr og administrationsgebyr ikke refunderes ved evt. aflysning eller kreditering/refundering. Disse gebyrer betragtes som handelsomkostninger for at købe billetter via Place2Book ApS.

Fortrydelsesret

Købt(e) billet(ter) refunderes ikke.

Erstatning af bortkommet billet(ter)

Billet(ter) erstattes ikke ved bortkomst, men er de blevet væk kan du kontakte Arrangøren og få dem fremsendt igen - gebyr kan forekomme.

Kopi og Videresalg af billet(ter)

Hver købt billet har sin egen unikke ID-kode, gældende til et bestemt arrangement i henhold til Arrangørs tekst for dette arrangement. Det er derfor strengt forbudt, samt ligestilles med forsøg på bedrag, at kopiere en billet med henblik på at opnå adgang for flere med samme billet. Alle forsøg herpå vil blive politianmeldt og Arrangøren gør opmærksom på, at det er først ankomne billet-indehaver, som opnår adgang.

Videresalg af billet er tilladt i henhold til gældende lov og Arrangør gør opmærksom på at det ikke er tilladt at videresælge til en pris større end den samlede angivne pris på billetten.

Ændring af dato for arrangement

Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato indenfor 72 timer. Efter 72 timer kan billetkøber ophæve købet og Arrangøren skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement".

Ved aflysning af arrangement

Hvis et arrangement aflyses vil Arrangør godtgøre billet(ten)s pris - gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke.

Billetten refunderes kun af arrangøren.

Billetkøberen kan kun gøre krav gældende mod et eventuelt bo vedrørende en arrangørs betalingsstandsning eller konkurs. Billetkøber kan aldrig gøre Place2Book ApS ansvarlig for en arrangørs arrangement

Reklamationer

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet og betaling herfor(køb af billet(ter), tilvalgs services, etc), skal rettes direkte til Arrangøren.

Forbehold for fejl og mangler

Place2Book ApS og Arrangøren tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

Forholdet mellem billetkøber og Place2Book ApS.

Place2Book ApS leverer gennemførelsen af din betalingen for en arrangørs services(billetter, kontingent, ydelser, services, etc). For at gøre dette på dine vegne tager Place2Book ApS et gebyr(som billet- og administrationsgebyr - begge dele kan en arrangør have valgt at betale på vegne af dig og det vil ikke ses) - se gældende prisliste - og tilbyder du kan hente en kvittering og billet lige efter din betaling. Har du opgivet en email vil du ligeledes på denne modtage kvittering og billet(ter) (billet funktion kan din arrangør have fravalgt så modtager du kun kvittering - se arrangørens betingelser herfor).

Når du handler gennem Place2Book ApS ApS tillader du at alle de informationer som er nødvendig for dit køb til et arrangement hos en arrangør må bruges af Place2Book ApS og giver hermed tilladelse til at Place2Book ApS må videregive disse for din deltagelse nødvendige informationer til arrangøren.

Betalingsgebyr

I henhold til gældende prisliste.

Arrangørs ansvar

Det er alene Arrangørens ansvar at et "salg"(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Arrangøren for at tilbagebetale indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer). I tilfælde af at Arrangøren går i betalingsstandsning/konkurs, er billetkøberen henvist til at søge sig dækket hos boet for betalingsstandsningen/konkursen.

Arrangøren yder support for dennes "salg"(produkt, ydelse, arrangement) til billetkøber og alle henvendelser omkring Arrangørens salg skal rettes til denne. Place2book ApS har ingen indflydelse på Arrangørens opsætning, priser, tider, service niveau, kreditering, rabatter, koder, ydelser, valg af sted, afvikling, etc. og alle henvendelser omkring dette skal derfor rettes til Arrangøren.

Place2Book ApS har ret til løbende at sende e-mails og SMS

Place2Book ApS har ret til løbende at sende beskeder om en arrangørs arrangement. Det være sig opdateringer eller andre vigtige informationer for arrangementets afholdelse eller generelle beskeder af orienterende karakter.

Beskederne vedrøre arrangementer som billetkøber har tilmeldt/købt billetter til og kan ikke betegnes som "SPAM" fra Place2Book ApS.

Ved misbrug og heraf klager over et forhold hvor beskeden ikke alene er orienterende, skal sådanne klager sendes til support@Place2Book.com indeholdende den fremsendte besked og årsagen til klagen.

3. mands misbrug / NETS

Forretningens risici ved salg over internettet eller via post og telefonordre

Ved salg via internettet eller post- og telefonordre har din forretning risikoen for tredjemands misbrug, uanset om det drejer sig om Dankort eller internationale betalingskort.

Det betyder med andre ord, at hvis rette kortholder på tro og love erklærer, at han/hun ikke har foretaget transaktionen, vil hele beløbet inkl. indsigelsesgebyr (se mere i generelle regler og prisliste - http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/dankort/priser/Pages/default.aspx - gå til Prisliste for øvrig handel ) blive tilbageført fra din arrangør konto.

Dæknings Garantien gælder ikke ved 3. mands misbrug.

P2B benytter almen anvendte foranstaltninger til at begrænse 3.mandsmisbrug og opdater løbende ihht. bla. retningslinjer fra NETS og de øvrige internationale kortudsteder.